THANETIEN
Xanthilites macrodactylus Ostrea bellovacina Cretalamna aschersoni striatolamia macrota
Xanthilites macrodactylus Ostrea bellovacina Cretalamna aschersoni Striatolamia macrota
Rhizoprionodon ganntourensis Jaekelotodus robustus africanus Striatolamia striata Pinus sylvestris
Rhizoprionodon ganntourensis Jaekelotodus robustus africanus Striatolamia striata Pinus sylvestris
Dorocidaris bazerquei      
Dorocidaris bazerquei