THANETIEN
Xanthilites macrodactylus Ostrea bellovacina Cretalamna aschersoni striatolamia macrota
Xanthilites macrodactylus Ostrea bellovacina Cretalamna aschersoni Striatolamia macrota
Rhizoprionodon ganntourensis Jaekelotodus robustus africanus Striatolamia striata  
Rhizoprionodon ganntourensis Jaekelotodus robustus africanus Striatolamia striata