THANETIEN
Xanthilites macrodactylus Ostrea bellovacina    
Xanthilites macrodactylus Ostrea bellovacina