TRIAS
Cladiscites angustus Joannis aytriae Asteride lumbricalis Mecrochirus
Ambilobeia karojoi      
Ambilobeia karojoi